disclaimer


Rechten/intellectueel eigendom
Vrijwel alle rechten op de inhoud van deze internetsite met de domeinnaam blend-r.nl berusten bij Blend-r. In een enkel geval is een videofragment op Blend-r.nl afgekocht door een opdrachtgever. Blend-r heeft van hen toestemming het geselecteerde videofragment te publiceren op Blend-r.nl en op allerhande social media/ platforms waarop Blend-r actief is.

Gebruiker van Blend-r.nl erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van Blend-r –met uitzondering van de videofragmenten waarvan de rechten zijn afgekocht- op de inhoud van Blend-r.nl, zowel in haar geheel, als gedeelten daaruit, danwel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanig daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of prestatie door een ander dan Blend-r.

Gebruiker mag de inhoud van Blend-r.nl slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit Blend-r.nl openbaar te maken, te kopiëren, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen te verschijnen of anderszins openbaar te maken.

De verwerking van de gegevens op Blend-r.nl is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Iedere vorm van auteursrechten schending zal derhalve juridisch aangepakt worden.

Overige verwerpingen
Blend-r is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.
Blend-r geeft geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld.
Blend-r kan geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.